Net Quality Diagnostic EULA

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ, ОПУБЛІКОВАНА «15» ЛЮТОГО, 2021 НА ПОРТАЛІ WWW.SOFTLIST.UA

ВАЖЛИВО! ЧИТАЙТЕ УВАЖНО:

Ця Ліцензійна угода з кінцевим користувачем (надалі -EULA) - юридична угода між Ліцензіатом та Товариством з обмеженою відповідальністю «Софтліст» (надалі – Софтлістом або Ліцензіаром) щодо використання Програмної продукції.

Ліцензіат погоджується дотримуватися умов EULA (тобто укладає EULA) шляхом вибору «Так, погоджуюсь» (вибір для Ліцензіата з’являється на дисплеї приладу в момент першого використання приладу, на який завантажена Програмна продукція).

Якщо Ліцензіат не погоджується з умовами EULA (тобто не укладає EULA), Ліцензіат не має права використовувати Програмну продукцію, завантажену на прилад.

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Софтліст або Ліцензіар означає товариство з обмеженою відповідальністю «Софтліст», юридичну особу, зареєстровану згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 33086430, місцезнаходження за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, б.2/10, корпус 14.
1.2. Ліцензіат означає фізична або юридична особа, яка отримує доступ та використовує Програмну продукцію відповідно до ЕULA.
1.3. Авторизований користувач означає Ліцензіата або працівника Ліцензіата, який працює у Ліцензіата і який отримує доступ та використовує Програмну продукцію відповідно до EULA, укладеної Ліцензіатом.
1.4. Програмна продукція означає програмну продукцію, власником виключних майнових прав на яку є Софтліст, та яка розроблена та розповсюджена Софтлістом особисто або через уповноважених Софтлістом третіх осіб, при цьому під програмною продукцією розуміється програмна продукція NetQualityDiagnostic, яка створена для виміру показників якості послуг з передачі даних та доступу в Інтернет.
1.5. Підтримка програмної продукції означає:

  • надання консультацій Ліцензіату по E-mail або телефону щодо експлуатації Програмної продукції;
  • оповіщення Ліцензіата про появу нових версій Програмної продукції;
  • виправлення помилок, що виникли під час експлуатації Програмної продукції;
  • приймати на розгляд запити щодо доопрацювання функціональних можливостей Програмної продукції;
  • режим надання технічної підтримки: 8х5 (не гірше);
  • реакція на звернення: протягом 4 робочих годин. 

1.6. Оновлення програмної продукції означає в тому числі, однак не виключно оновлення версій програмної продукції, з урахуванням помилок, виявлених в процесі використання.
1.7. Плата - це плата, що сплачується Ліцензіатом Софтлісту за одержання права користуватися Програмною продукцією.
1.8. Ліцензія – дозвіл на використання Програмної продукції, виданий Софтлістом Ліцензіату на умовах, визначених даною EULA.
1.9. Commercial – ліцензія – невиключна безстрокова ліцензія, дозвіл на використання Програмної продукції впродовж строку дії авторських прав Софтліста на Програмнe продукцію за плату, визначену Ліцензіаром.
1.10. Renewal – ліцензія – невиключна ліцензія строком 1 (Один) рік, дозвіл на використання Програмної продукції впродовж 1 року з дати укладення Сторонами EULA за плату, визначену Ліцензіаром.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ

2.1. Порядок надання та умови Commercial – ліцензії
2.1.1. Commercial – ліцензія видається тільки на користування Програмною продукцією.
2.1.2. Строк дії Commercial – ліцензії – з дати укладення Сторонами EULA впродовж строку дії авторських прав Софтліста на Програмну продукцію, якщо інше не передбачене умовами даного EULA.
2.1.3. Територія дії Commercial – ліцензії – територія України.
2.1.4. Плата за одержання Commercial – ліцензії Ліцензіатом встановлюється Софлістом.
2.1.5. Commercial – ліцензія зобов’язує Софтліст оновлювати Програмну продукцію впродовж першого року користування Програмною продукцією.
2.1.6. Commercial – ліцензія зобов’язує Софтліст підтримувати Програмну продукцію впродовж першого року користування Програмною продукцією.
2.1.7. Ліцензіат має право інсталювати Програмну продукцію на інший прилад у випадку виходу із ладу приладу, на який Програмна продукція була інстальована вперше, тільки в перший рік користування Програмною продукцією на підставі Commercial – ліцензії.
2.2. Порядок надання та умови Renewal – ліцензії
2.2.1. Renewal – ліцензія видається на користування Програмної продукції в межах та на умовах, визначених нижче.
2.2.2. Строк дії Renewal – ліцензії – з дати укладення Сторонами EULA впродовж 1 (одного) року.
2.2.3. Територія дії Renewal – ліцензії – територія України.
2.2.4. Плата за одержання Renewal – ліцензії Ліцензіатом встановлюється Софлістом.
2.2.5. Renewal – ліцензія зобов’язує Софтліст оновлювати Програмну продукцію.
2.2.6. Renewal – ліцензія зобов’язує Софтліст підтримувати Програмну продукцію.
2.2.7. Ліцензіат має право інсталювати Програмну продукцію на інший прилад у випадку виходу із ладу приладу, на який Програмна продукція була інстальована вперше, впродовж строку дії Renewal – ліцензії.
2.3. Загальні ліцензійні умови
2.3.1. Ліцензіат не має права:
2.3.1.1. Продавати, надавати субліцензію, перерозподіляти (крім розповсюдження авторизованим користувачам), відтворювати, передавати, поширювати, перекладати Програмну продукцію;
2.3.1.2. Декомпілювати, розбирати, змінювати, адаптувати, створювати похідні твори з будь-якої частини Програмної продукції або іншим чином намагатися отримати його.

3. ГАРАНТІЇ

3.1. Кожна Сторона гарантує, що вона має законні повноваження щодо укладення EULA.
3.2. Софтліст заявляє та гарантує Ліцензіату, що Софтліст є власником усіх прав інтелектуальної власності на Програмну продукцію. Софтліст гарантує, що Програмна продукція не порушує жодних прав інтелектуальної власності. Софтліст залишає за собою право замінити будь-яку Програмну продукцію, яке порушує, на еквівалентну Програмну продукцію, яке не порушує, протягом 30 днів з дня, коли Софтліст дізналось про такі порушення, і в цьому випадку Софтліст не вважається таким, що порушило.
3.3. Софтліст використовує методи, що відповідають найвищим стандартам, щоб гарантувати, що Програмна продукція не містить незаконного коду. Для цілей цього документа "Незаконний код" буде означати будь-який ключ, вузол, замок, пристрій шифрування даних, троянський кінь або інші подібні засоби для включення самодопомоги , обмеження, вимкнення програмних кодів або інших функцій, незалежно від того, чи реалізовано електронними, механічними або іншими засобами, що обмежує або може обмежувати використання або доступ до будь-якої частини будь-якої Програмної продукції або даних або інформації, створеної або доступної за допомогою такої Програмної продукції.

4. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ

4.1. Софтліст залишає за собою всі права, не надані прямо Ліцензіату в цій EULA.
4.2. Програмна продукція та всі її копії захищені авторським правом та іншими законами та договорами про інтелектуальну власність.
4.3. Софтліст володіє правом власності, авторським правом та іншими правами інтелектуальної власності на Програмну продукцію .
4.4. Програмна продукція ліцензується, не продається, і Ліцензіат не набуває жодних прав власності на Програмну продукцію.
4.5. Час від часу Ліцензіат може вирішити надсилати коментарі, інформацію, запитання, дані, ідеї, опис процесів чи іншу інформацію до Софтліст ("Зворотний зв'язок"). Софтліст може у зв’язку з будь-якою своєю продукцією чи послугами вільно використовувати, копіювати, розголошувати, ліцензувати, поширювати та використовувати будь-яку інформацію, одержану Софтлістом як «Зворотний зв’язок» будь-яким чином без будь-яких зобов’язань, роялті чи обмежень, заснованих на правах інтелектуальної власності чи іншим чином. Жодна інформація, одержана Софтлістом як «Зворотний зв’язок» не вважатиметься конфіденційною інформацією Ліцензіата, і ніщо в цій EULA не обмежує право Софтліста самостійно використовувати, розробляти, оцінювати або продавати на ринок продукти, включаючи інформацію, одержану Софтлістом як «Зворотний зв’язок» чи інше.

5. ПРИПИНЕННЯ

5.1. Ця EULA між Софтліст та Ліцензіатом припиняється в таких випадках:
5.1.1. Якщо Ліцензія має дату закінчення строку дії - на дату закінчення строку дії.
5.1.2. Софтліст може припинити дію цієї EULA, якщо Ліцензіат не виконує умови цієї EULA.
5.1.3. Виведення з експлуатації Програмної продукції (включаючи, але не обмежуючись цим, встановлення іншої редакції Програмної продукції) Ліцензіатом, як наслідок, припинить дію цієї EULA.
5.1.4. У випадку, передбаченому п. 2.1.7 даної EULA, якщо необхідність інсталювати Програмну продукцію на інший прилад у випадку виходу із ладу приладу, на який Програмна продукція була інстальована вперше, виникла після закінчення першого року користування Програмною продукцією на підставі Commercial – ліцензії, при цьому Ліцензіат не має чинної Renewal-ліцензії на таку Програмну продукцію.
5.2. Одразу після припинення дії Ліцензії, наданої відповідно до цієї EULA, Ліцензіат повинен власними силами за власний рахунок припинити доступ Програмної продукції та забезпечити, щоб усі авторизовані користувачі негайно припинили будь-яке використання такої програмної продукції, за винятком використання Програмної продукції один раз лише для експорту даних, зібраних Програмною продукцією.

6. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

6.1. Якщо Програмна продукція стає предметом позову про порушення прав інтелектуальної власності будь-якої третьої сторони, Софтліст за власним бажанням та на власний розсуд може: (i) придбати для Ліцензіата право використовувати Програмну продукцію без будь-якої відповідальності; (ii) замінити або змінити Програмну продукцію, щоб воно не порушило право; або (iii) повернути будь-які плати за ліцензію, пов'язані з цією Програмною продукцією, сплачені Ліцензіатом.

7. ВИКЛЮЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Софтліст надає Програмну продукцію таким, яким воно є, за винятком випадків, що прямо містяться в EULA.
7.2. Ні в якому разі Софтліст не несе відповідальності за будь-які спеціальні, випадкові, непрямі або наслідкові збитки, що виникли внаслідок або яким-небудь чином пов'язані з використанням або неможливістю використання Програмної продукції, надання або ненадання будь-яких послуг, інформації, Програмної продукції та пов'язаного з ним вмісту, що виникає внаслідок використання Програмної продукції, або іншим чином під дією цієї EULA або у зв'язку з ним, навіть у випадку вини, недбалості, хибного представлення.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Кожна сторона погоджується, що комп’ютерний код, креслення, ноу-хау, ділова, технічна та фінансова інформація, що розкриваються одній стороні ("Сторона, що приймає") іншою стороною ("Сторона, що розкриває"), є власністю Сторони, що розкриває ("Конфіденційну інформацію") за умови, що вона була ідентифікована як Конфіденційна на момент розголошення. За винятком прямого вказання в цьому документі, Сторона, що приймає, не використовуватиме або не розголошуватиме будь-яку конфіденційну інформацію.
8.2. Зобов'язання нерозголошення Сторони, що приймає, не поширюється на інформацію:
8.2.1. якою Сторона, яка приймає, правомірно володіла або яка була відома Стороні, яка приймає, до отримання від Сторони, що розкриває;
8.2.2. яка стала публічним знанням з вини Сторони, що приймає;
8.2.3. яка належним чином отримується Стороною, що приймає, від третьої сторони, не порушуючи жодного зобов'язання щодо конфіденційності;
8.2.4. яка незалежно розробляється працівниками приймаючої сторони, які не мали попереднього доступу до такої інформації.
8.3. Сторона, що приймає, може також розголошувати конфіденційну інформацію, якщо цього вимагається відповідно до регламенту, закону чи судового наказу (але лише в мінімальній мірі, необхідній для виконання цього регламенту чи розпорядження та заздалегідь повідомляючи Сторону, що розкриває).
8.4. Софтліст може збирати через Програмну продукцію різну інформацію, пов’язану з використанням Програмної продукції Ліцензіатом, та додатково аналізувати її з метою вдосконалення продуктів і послуг Софтліст. Збір, зберігання та аналіз таких даних проводиться відповідно до Політики конфіденційності, публікується на Веб-сайті та періодично оновлюється.

9. МАРКЕТИНГ

9.1. Ліцензіат погоджується з тим, що Софтліст може посилатися на Ліцензіата в маркетингових матеріалах та на веб-сайті Софтліста.
9.2. Право Софтліста, визначене пунктом 9.1 даної EULA, може бути скасовано за письмовим запитом Ліцензіата, зробленим до вступу сторонами в цю Угоду, або пізніше, і в такому випадку скасування такого права може зайняти у Софтліста до 30 днів для видалення пов'язаних маркетингових матеріалів.

10. ЗВ’ЯЗОК

10.1. Надаючи адресу електронної пошти та / або номер телефону стосовно завантаження, придбання Програмної продукції, Ліцензіат погоджується на отримання електронних повідомлень та / або телефонних дзвінків відповідно від Софтліста для надання послуг та консультацій щодо програмної продукції Софтліст.
10.2. Повідомлення електронною поштою від Софтліст можуть бути важливими сповіщеннями про Програмну продукцію, інформаційні бюлетені, опитування, інформацію про послуги, пропоновані Софтлістом, а також відповіді на запити Ліцензіата.
10.3. Телефонні дзвінки від Софтліст обмежуються важливими повідомленнями, пов'язаними з Програмною продукцією та питаннями ліцензування, такими як оцінка, закінчення терміну дії або поновлення ліцензії. У більшості випадків Софтліст спробує спочатку зв’язатись із Ліцензіатом електронною поштою.
10.4. Ліцензіат може в будь-який час відмовитися від отримання електронної пошти чи телефонних повідомлень, повідомивши Софтліст. У Софтліста може зайняти до 30 днів, щоб видалити контакти Ліцензіата зі своїх записів і забезпечити, щоб Софтліст не ініціювало подальше спілкування.

11. РІЗНЕ

11.1. Ця EULA не може бути змінена Ліцензіатом, за винятком письмової згоди Софтліста (Софтліст може не надати згоду на зміну EULA без будь-якого пояснення).

12. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

12.1 Ця EULA керується та тлумачиться відповідно до чинних законів України. будь-які суперечки стосовно цієї EULA або Програмної продукції вирішуються відповідно чинного законодавства України у компетентних судах України.

13. ПОПРАВКИ

13.1. Ця EULA набирає чинність з дати прийняття її умов Ліцензіатом в порядку, визначеному цією EULA. Ця EULA може бути змінена лише у письмовій формі за підписом обох Сторін, окрім випадків, прямо визначених EULA.
13.2. Cофтліст час від часу може оновлювати текст EULA без попереднього повідомлення та публікувати його на сайті www.softlist.ua.
13.3. Кожне опубліковане видання EULA має чіткий номер версії та публікації.
13.4. Незалежно від таких оновлень, версія EULA, що була останньою на той момент, коли Ліцензіат вступив в EULA, залишається чинним до моменту його припинення.
13.5. Якщо будь-яке положення EULA визнається судом недійсним, таким, що не підлягає виконанню або незаконним, інші положення продовжують діяти в повній силі та дії.

14. ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

14.1. У випадку виникнення будь-яких питань, контактні дані Софтліст:
04050, м. Київ, вул. Мельникова, б.2/10
Телефон: (044) 593-74-75
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дивіться нашіКейси